Mechanik seřizovač

Uplatnění absolventa

Absolvent oboru mechanik seřizovač se uplatní ve strojírenství a příbuzných oborech při zajišťování technologické stránky výrobního procesu, ve výrobním provozu a obchodně-technických službách. Může vykonávat pozici technolog, programátor CNC strojů, mistr ve výrobě, vedoucí provozu, technik měření, prodejce apod.

Mají rovněž předpoklady ve své profesi provozovat samostatnou podnikatelskou činnost.

Absolvent může také pokračovat ve vysokoškolském studiu a získat tak vzdělání bakalářské popř. magisterské. 

Organizace výuky

Příprava žáků je organizována jako čtyřleté denní studium. Organizuje se teoretickou výukou a odborným výcvikem v rozsahu stanoveném učebním plánem. Odborný výcvik je zajišťován ve školních dílnách – v dílnách ručního obrábění, strojního obrábění a obrábění na CNC strojích, nebo i na smluvních pracovištích školy u právnických a fyzických osob v regionu.

Součástí výuky jsou sportovní kurzy (lyžařský, sportovně turistický – lyže, kola, voda), studijní jazyková stáž s návštěvou zahraniční školy, kulturně výchovné akce (divadelní a filmová představení, přednášky, výchovné pořady apod.) a další aktivity vyplývající z ročního plánu školy (studentské konference, odborné soutěže apod.)

  • v průběhu studia jsou realizovány odborné exkurze - 2-3 dny ve školním roce.

Výuka je realizována v běžných i odborných učebnách – PC učebny se software MS Windows, SolidWorks, SolidCAM (CAD a CAM programy).

Vzdělávání je ukončováno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části.

Společná část maturitní zkoušky (tzv. státní maturita) se skládá ze zkoušek daných příslušným právním předpisem. Profilová část se skládá z praktické a ústní části. Praktická část maturitní zkoušky zahrnuje průřez učiva odborného výcviku.

Ústní část má dva předměty - 1. předmět ústní části profilové maturitní zkoušky je odrazem obsahu učiva v předmětu Technologie a technologie obrábění. 2. předmět je volitelný a je odrazem obsahu učiva v předmětech Strojírenská technologie a Strojnictví nebo Technická dokumentace a CAD/CAM.