PODNIKÁNÍ - tříleté dálkové studium

Uplatnění absolventa

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházející přípravě v konkrétním učebním oboru.

Absolvent může také pokračovat ve vysokoškolském studiu a získat tak vzdělání bakalářské popř. magisterské. 

Organizace výuky

Podmínkou přijetí do nástavbového studijního oboru Podnikání je úspěšně ukončené studium v učebním oboru a získání výučního listu. Výuka je organizována jako tříleté dálkové studium – výuka v určených sobotách.

Vzdělávání je ukončováno maturitní zkouškou. Maturitní zkouška se skládá ze společné (tzv. státní maturita) a profilové části.

Společná část maturitní zkoušky se skládá ze zkoušek daných příslušným právním předpisem. Profilová část se skládá z praktické a ústní části. Praktická část maturitní zkoušky zahrnuje průřez učiva předmětů Účetnictví, Písemná a elektronická komunikace a Informační a komunikační technologie.

Ústní část má dva předměty - 1. předmět ústní části profilové maturitní zkoušky je odrazem obsahu učiva předmětů Ekonomika podniku a Účetnictví. 2. předmět je volitelný a je odrazem obsahu učiva v předmětech Právo a Marketing a management nebo Informační a komunikační technologie. 

Rozpis učiva
Předmět 1. roč. 2. roč. 3. roč. celkem
Český jazyk a literatura 30 30 30 90
Cizí jazyk 20 30 30 80
Dějepis 20 - - 20
Matematika 20 20 30 70
Informační a komunikační technologie 20 20 30 70
Ekonomika podniku 20 20 10 50
Právo 10 20 10 40
Marketing a management - 20 20 40
Chod podniku - 10 10 20
Účetnictví 20 30 30 80
Písemná a elektronická komunikace 20 20 20 60
Psychologie 20 - - 20
Celkem 200 220 220 640