Přijímací řízení 2022

1. kolo: Výsledky prvního kola přijímacího řízení 2022

Další kola přijímacího řízení

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je nejpozději do 1. března 2022.

Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku):

 • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
 • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky, 
 • doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia, 
 • doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou, 
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání, 
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami, 
 • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, 
 • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání, 
 • doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona, 
 • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky, 
 • případné další dokumenty požadované školou v rámci vyhlášení kritérií k přijímacímu řízení.

MŠMT bohužel zrušilo pravomoc ředitelům středních škol z loňského roku, aby mohli u maturitních oborů sami rozhodnout o konání jednotných (státních) přijímacích zkouškách (dále jen JPZ).

JPZ je tedy povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech našich maturitních oborů.

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a tov 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a v 2. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou. 

Podání omluvy: jestliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

Školní kolo přijímacího řízení (pohovor) pro maturitní obory se koná v ve dnech 1. kola JPZ, tj. 12. a 13. 4. 2022 – blíže bude uvedeno na pozvánce, kterou od nás uchazeči obdrží.

Pro tříleté učební obory se JPZ NEKONAJÍ. Školní kolo přijímacího řízení (pohovor) pro tříleté učební obory se bude konat 22. dubna 2022 – bližší údaje na pozvánce, kterou od nás uchazeči obdrží.